REGLEMENT BROMMERCROSS

1. De deelnemers aan deze wedstrijd kunnen noch de organisator en haar medewerkers, noch enig andere deelnemer aan de wedstrijd aansprakelijk stellen voor de gevolgen voortvloeiende uit deelname aan deze wedstrijd. Deelnemers kunnen elkaar onderling evenmin aansprakelijk stellen.

 

2. De wedstrijd kent de volgende klasse indeling:

Let op, alle brommers moeten een van een origineel blok voorzien zijn!

 

  • Standaard automaat klasse : cilinderinhoud maximaal 70cc, carburateur onbeperkt

  • Standaard klasse schakel, inclusief scooters : cilinderinhoud maximaal 50cc, carburateur maximaal 16 mm.  

  • Superklasse: 80cc, carburateur onbeperkt

 

  • Damesklasse (bij voldoende deelname) : cilinderinhoud maximaal 50cc, carburateur maximaal 16 mm. 

  • Quads : Alleen in de leeftijdsgroep t/m 11 jaar

  • Senioren klasse (40+)

  • Ludieke klasse (Verkleed, bijzondere creaties oftewel zo gek mogelijk)

Alle klasses zijn onderverdeeld in de volgende leeftijdsgroepen:

  • Jeugd t/m 11 jaar

  • Jeugd van 12 t/m 16 jaar

  • 17 jaar en ouder

3. Aan de bromfiets mag geen standaard zijn bevestigd. De bromfiets moet van goed functionerende remmen zijn voorzien. De uitlaat moet goed gedempt zijn. Als deze tijdens de wedstrijd stuk gaat, moet de rijder de wedstrijd onmiddellijk verlaten en tot reparatie over gaan. Als reparatie niet mogelijk is, wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten. De bromfiets moet aan de voorzijde alsmede aan de linker- en rechterzijde worden voorzien van goed zichtbare nummerborden. De op de borden aangebrachte cijfers moeten goed leesbaar zijn. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen de kleur van de cijfers en de ondergrond van het nummerbord.

 

4. Voor aanvang van de wedstrijd worden de bromfietsen aan een technische keuring onderworpen. Na afloop van de wedstrijd worden de best geklasseerde bromfietsen nog eens op technische gronden gecontroleerd. De hierbij geconstateerde overtredingen van dit reglement of weigering mee te werken aan de technische controle, zal diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg hebben.

 

5. De deelnemers zijn verplicht een goed bevestigde, beschermende en in goede staat verkerende helm te dragen. De deelnemers moeten tijdens de wedstrijd goed beschermende kleding en handschoenen dragen. 

 

6. De deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijd geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

 

7. Tanken en reparatie zijn alleen toegestaan in het parc fermé. Het is verboden in het parc fermé te roken en vuur te gebruiken. De rijder mag tijdens de wedstrijd niet met zijn bromfiets in het rennerskwartier verblijven. Het “afsnijden” van de baan en het rijden tegen de rijrichting in is verboden. Tijdens de wedstrijd mag niet van bromfiets of rijder worden gewisseld. De rijder wordt bij overtreding van deze bepalingen van verdere deelname uitgesloten.

 

10. Tijdens de wedstrijd zijn de volgende vlaggen van toepassing: - groen : gereed voor de startprocedure. - geel – stil gehouden : gevaar, langzaam rijden; - geel – gezwaaid : inhalen verboden, snelheid verminderen; - rood : iedereen is verplicht te stoppen. - zwart + bord met nummer : de aangeduide deelnemer moet stoppen. - zwart-wit : einde wedstrijd.

 

11. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.